Chór Męski

Z kart historii Chóru Męskiego

Powstanie pierwszego, stałego zespołu chóralnego w Limanowej, którego działalność można udokumentować wiarygodnymi źródłami historycznymi, wiązać należy z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, które powstało w 1893 r. Wówczas istniał skromny, bo tylko dziesięcioosobowy Chór Męski, który uświetniał organizowane przez ruch sokoli uroczystości związane ze świętami narodowymi i kościelnymi. Na bazie tego chóru powstał w 1925 r. męski zespół śpiewaczy, związany z kościołem parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej (od 1991 r. kościół ten posiada tytuł Bazyliki Mniejszej). Śpiewaczy debiut chóru miał miejsce podczas limanowskiego odpustu na święto Matki Boskiej Różańcowej, który przypada w pierwszą niedzielę października.

Inicjatorem powstania chóru był ówczesny proboszcz, ks. Prałat Kazimierz Łazarski, nie tylko wspaniały kapłan i budowniczy limanowskiego kościoła, ale wielki miłośnik sztuki oraz muzyki. Nie znamy jest pierwszy skład osobowy tamtego chóru. W kronice chóralnej zapisano, że pierwszym, stałym dyrygentem parafialnego chóru był Jan Kalisz (1904-1965), nauczyciel szkoły powszechnej w Limanowej.

W okresie międzywojennym próby Chóru Męskiego odbywały się w budynku „Sokoła”. W dalszym ciągu występował on w czasie uroczystości religijnych, narodowych i towarzyskich. Tak było do czasów okupacji hitlerowskiej (1939-1945), kiedy to zakazana była nie tylko działalność „Sokoła”, ale także wszelkich innych organizacji. Próby chóru przeniesiono wówczas do kaplicy w limanowskim kościele, występy zaś zredukowano do najważniejszych świąt kościelnych. Wyjątkiem był pogrzeb długoletniego proboszcza limanowskiego, ks. Kazimierza Łazarskiego (1944 r).

Czasy powojenne przyniosły nowe zmiany. Chór Męski stał się zespołem związanym tylko z limanowskim kościołem, chociaż jego członkowie śpiewali w różnych, działających wtedy w mieście zespołach śpiewaczych i muzycznych. Zmienił się też dyrygent – obowiązki te przejął jego dawny członek, Jan Wójcik (1910-1965) – człowiek skromny, zarówno z postury, jak i charakteru, utalentowany muzyk, grający na skrzypcach, altówce i organach. Jemu to chór zawdzięcza wprowadzenie odpowiedniego, nacechowanego na kult maryjny repertuaru i wypracowanie specyficznej więzi, jakie łączyły dawne zespoły śpiewacze.

Trzecim dyrygentem chóru wybrany został jego wieloletni śpiewak i udzielający się społecznie w limanowskich zespołach muzycznych Cezary Tomaszek (1929-1978 r). On też przygotował limanowskie chóry do uroczystości koronacyjnych limanowskiej Piety, które odbyły się 11 września 1966 r. Cezary Tomaszek prowadził chór przez trzynaście lat.

Od 1978 r., przez trzydzieści lat, funkcję dyrygenta pełnił wieloletni chórzysta, Jan Wielek – długoletni dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, autor książek i artykułów na temat historii Limanowej, okolic i również Chóru Męskiego.

Chór Męski przez długie lata był jedynym, stałym zespołem śpiewaczym w limanowskim kościele. Uświetniał śpiewem prawie wszystkie ważniejsze święta kościelne, a także inne uroczystości jak prymicje, święta patriotyczne, wesela, pogrzeby zmarłych członków chóru, ich krewnych, a także znanych i zasłużonych Limanowian.

Chór wielokrotnie uczestniczył w ważnych uroczystościach innych parafii, takich jak: poświęcenie kamieni węgielnych nowych kościołów w Limanowej-Sowlinach, Pasierbcu, w Starej Wsi, uroczystości odpustowe w okolicznych parafiach, a także „odpusty partyzanckie” w Szczawie.
Wielkim przeżyciem dla chórzystów było spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r. Wraz z Orkiestrą Parafialną Chór Męski otrzymał zaproszenie, aby powitać i pożegnać Ojca Świętego. Papież przywitał się ze wszystkimi i powiedział, że dobrze pamięta Limanową, gdyż koronował Matkę Boską Bolesną. Poprosił także, aby pozdrowić ks. Proboszcza Ludwika Kowalskiego. Od 1976 r., chór corocznie bierze udział w uroczystościach Zaśnięcia Matki Bożej, które odbywają się w sierpniu w Kalwarii.

Serdeczne więzi łączyły chórzystów z ks. Stanisławem Budzikiem, limanowskim wikariuszem w latach 1977-1980 ubiegłego stulecia (obecnie arcybiskupem lubelskim). Opowiadał on, że pierwszy raz z limanowskim chórem spotkał się na kalwaryjskich dróżkach, kiedy był jeszcze klerykiem. Ks. Stanisław czasem śpiewał w chórze. Przyjacielem chóru był także biskup Piotr Bednarczyk (1914-2001). Jak często podkreślał, Chór Męski śpiewał na jego prymicjach – zarówno kapłańskich, jak też biskupich. Podczas Mszy Świętej prymicyjnej biskupa Piotra chór wykonał specjalnie skomponowaną na tę okazję kantatę. W czasie pobytów w Limanowej biskup Piotr często bywał na próbach chóru, inspirując chórzystów do wprowadzenia nowych pieśni ku czci Matki Boskiej Limanowskiej. Chór pożegnał go śpiewem podczas Mszy Świętej rozpoczynającej uroczystości pogrzebowe, odprawianej w limanowskiej Bazylice.

Zmieniały się pokolenia, zmieniał się skład chóru, ale wszystkich łączyło umiłowanie śpiewu i pragnienie wielbienia Boga. W najnowszej historii Chórem Męskim dyrygowali: Wiesław Krakowski – długoletni członek chóru, Marek Michalik – limanowski organista i Anna Król – nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Limanowej. Duży wpływ na rozwój działalności chóru mieli opiekunowie: ks. Bogusław Soleński, ks. Daniel Świątek i ks. Robert Pociecha.

Chór Męski dzisiaj

Dzięki staraniom Proboszcza parafii, ks. Wiesława Piotrowskiego, opiekuna chóru, ks. Piotra Witowskiego, ówczesnego prezesa chóru – Kazimierza Zelka i obecnego prezesa – Kazimierza Duplaka od sierpnia 2010 r. liczba chórzystów zwiększyła się z 14 do 27 osób, a funkcję dyrygenta objęła Teresa Staśko, dyplomowana nauczycielka klasy teorii Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Limanowej. Od tego też roku chórowi akompaniuje na organach Edyta Lachor-Mitkowska, z-ca dyrektora szkoły muzycznej w Limanowej i dyplomowana nauczycielka klasy fortepianu. Z inicjatywy chóru w 2013 r. Józef Mól w porozumieniu z Proboszczem ks. Wiesławem Piotrowskim, rozpoczął starania o rejestrację stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego, które zakończyły się powodzeniem.

Parafialny Chór Męski w Limanowej, jeden z najstarszych chórów diecezji tarnowskiej, kontynuuje piękną tradycję uświetniania uroczystości religijnych, patriotycznych i okolicznościowych w mieście, jego okolicach i całym kraju. W ostatnim okresie działalności chór występował w parafiach: Limanowa-Sowliny, Łososina Dolna, Mordarka, Siekierczyna, Słopnice Dolne, Stara Wieś. W lipcu 2014 r. Chór Męski uświetnił modlitwę o kanonizację Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Sanktuarium w Zabawie. W grudniu tamtego roku chór śpiewał w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach podczas Mszy Świętej transmitowanej przez TVP 1.

W ramach obchodów 90-lecia działalności, Chór Męski realizuje projekt „Muzyka chóralna szansą na integrację pokoleń”, współfinansowany przez Parafię Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Urząd Miasta w Limanowej i Województwo Małopolskie. Głównym celem projektu jest popularyzacja muzyki chóralnej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości i integracja pokoleń. Pomimo zróżnicowanego wieku chórzystów w chórze panuje bardzo dobra i przyjacielska atmosfera. Młodzież korzysta z doświadczenia starszych, a tym udziela się z kolei entuzjazm młodości. Chórzyści chętnie biorą udział w próbach i spotkaniach oraz wyjazdach integracyjnych, bo lubią śpiew i jak sami mówią, miło spędzają czas i nie odczuwają ponoszonego wysiłku.

Wspólna pasja i zamiłowanie do śpiewu, które łączą wszystkich chórzystów oraz dyrygentkę pozwalają mieć nadzieję, że Parafialny Chór Męski w Limanowej zapisze jeszcze wiele pięknych kart w historii naszego miasta i środowiska.

Skład chóru (2015r.)

Opiekun chóru
ks. Piotr Witowski

Dyrygent
Teresa Staśko

Akompaniament organowy
Edyta Lachor-Mitkowska

I Tenor

Stanisław Bulanda
Józef Mól
Karol Pająk
Wojciech Stanik
Przemysław Tokarz

II Tenor

Dominik Czechowski
Władysław Frączek
Jacek Greń
Czesław Janczy
Dominik Kania
Antoni Kędroń
Mieczysław Sułkowski

I Bas

Kazimierz Duplak
Edward Kądziołka
Bogdan Mitkowski
Jan Postrożny
Jerzy Stelmach
Mikołaj Tokarz

II Bas

Andrzej Bolek
Marian Brajner
Marcin Czaja
Michał Czaja
Ryszard Grosicki
Sławomir Sułkowski
Walenty Wojtas
Albert Wojnarowicz
Franciszek Zoń

Transmisja video
V Synod Diecezji Tarnowskiej
Remont Bazyliki
Mater Dolorosa – nr 48
Księgarnia Verbum
Dom Pielgrzyma


Zapraszamy do korzystania z Domu Pielgrzyma działającego przy naszym sanktuarium.
Informacje i zapisy w Kancelarii Parafialnej, albo pod numerem telefonu: 515 851 461 bądź też poprzez email: dompielgrzyma@bazylika-limanowa.pl
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position