• on 28 lutego 2024

Konkurs Palm 2024

REGULAMIN

KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH

BAZYLIKA – LIMANOWA 2024

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych, zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

 

 1. ORGANIZATOR (administrator danych osobowych)
 2. Organizatorem Konkursu Palm Wielkanocnych jest Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej
  w Limanowej (ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa).
 3. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

 

III. CELE KONKURSU

Celami Konkursu Palm Wielkanocnych są:

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
 • kultywowanie tradycji wykonywania limanowskich palm plecionych z wikliny i zdobionych zgodnie z miejscowym zwyczajem,
 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
 • rozbudzanie inwencji twórczej,
 • ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej,
 • integracja społeczności lokalnej, w tym integracja międzypokoleniowa.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
  a) Zadanie konkursowe
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby/organizacje/instytucje z terenu parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
 3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców takich jak: żarnowiec, bukszpan, ostrokrzew, jałowiec, tuja, cis, bazie, gałązki leszczyny, gałązki wierzby, świerk, sosna, bukszpan. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki z bibuły. Do dekoracji należy użyć takich surowców jak: drewno, krepa, bibuła, papier, pióra itp. Sztuczne elementy np. kwiaty są niedopuszczalne.
 5. Wiązanie palmy powinno być wykonane z pędów wierzby, bez wykorzystania drutu, gwoździ
  i sznurków z tworzyw sztucznych. Sztuczne elementy są niedopuszczalne.
 6. Palma biorąca udział w konkursie ma mieć świeży, estetyczny wygląd. Zdobienia i elementy dekoracyjne winny być wykonane z nowych surowców i materiałów. Niedopuszczalne jest użycie elementów ozdobnych zastosowanych w poprzednich edycjach Konkursu.
 7. Prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora palmy, kategorię, długość palmy, ilość kwiatów. Wzór metryczki zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 1. b) Warunki uczestnictwa
 2. Konkurs ma charakter amatorski i dostępny jest dla mieszkańców/organizacji/instytucji z terenu parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
 3. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.
 4. Palmy będą oceniane w trzech kategoriach:

 

       KATEGORIA A – palmy duże powyżej 8 metrów wysokości

       KATEGORIA B – palmy średnie od 3-8 metrów wysokości

KATEGORIA C – palmy małe do 3 metrów wysokości

 

 1. c) Ocena prac
 2. Prace będą oceniane przez powołaną do celów Konkursu Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”). Komisję powołuje Organizator. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 3. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • długość palmy,
 • ilość kwiatów oraz dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • technika i sposób wykonania,
 • pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
 • ilość i różnorodność użytych materiałów,
 • estetyka wykonania prac.
 1. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające materiały niezgodne z regulaminem,
  a w szczególności gotowe palmy wielkanocne lub wykonane ze sztucznych elementów ozdobnych.
 2. Palma musi być wykonana tak, aby jej wykonawca był w stanie objąć ją dłońmi na wysokości
  1 metra. Palma musi zostać postawiona pionowo siłą ludzkich mięśni – z wykorzystaniem jedynie lin oraz stabilizujących tyczek bez użycia dźwigów lub podnośników. Najwyższe palmy mogą być oparte o krużganki.

 

 1. d) Zgłoszenia konkursowe
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie formularza, stanowiącego załącznik nr 2
  do niniejszego regulaminu (do pobrania na stronie internetowej organizatora). Wypełnione formularze zgłoszeń należy przesyłać w terminie do 21 marca 2024 r. (czwartek), mailowo
  na adres: sekretariat@bazylika-limanowa.pl lub przynieść osobiście do kancelarii Parafii
  Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
 3. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku wyłącznie do celów konkursu.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 

 1. e) Termin konkursu
 2. Prace konkursowe będą oceniane w Niedzielę Palmową tj. 24 marca 2024 r. Palmy będą mierzone i oceniane przez Komisję na placu przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w godzinach od 9.00 do 10.30.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu Palm Wielkanocnych nastąpi 24 marca 2024 r. o godz. 11.30
  w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

 

 1. f) Nagrody
 2. Komisja Konkursowa oceni palmy przyznając po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nieprzyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.
 4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe lub finansowe.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane uczestników mogą być publikowane na serwisach internetowych tj.: www.bazylika-limanowa.pl, www.facebook.com/sanktuarium.mbb.limanowa oraz w Kalendarzu Parafialnym
  i w kwartalniku „Mater Dolorosa” z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy
  w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że zdjęcia nie będą wykorzystywane przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,
  w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 3. Zdjęcia mogą być również wykorzystane na stronie internetowej lub profilu sponsorów nagród
  w celu reklamy, informacji o ich wsparciu w organizowaniu konkursu, fotografie i filmy
  w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej
  na rzecz konkursu, ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia ich wizerunku nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim
  na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych.
 2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
 3. Usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana.
 5. Przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udziału w Konkursie.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

VIII. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z:

 

–  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

–  Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880);

–    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459);

–  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
przez Administratora Konkursu, dla celów związanych z realizacją i promocją wydarzenia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność
oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

 

metryczka 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Transmisja video
V Synod Diecezji Tarnowskiej
Remont Bazyliki
Mater Dolorosa – nr 47
Księgarnia Verbum
Dom Pielgrzyma


Zapraszamy do korzystania z Domu Pielgrzyma działającego przy naszym sanktuarium.
Informacje i zapisy w Kancelarii Parafialnej, albo pod numerem telefonu: 515 851 461 bądź też poprzez email: dompielgrzyma@bazylika-limanowa.pl
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position